Για όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στο Τ.Σ.Α.Υ.

Με την ψήφιση του Ν.4152/2013 καταργείται η δυνατότητα υπαγωγής σε κάθε υφιστάμενη ρύθμιση έως σήμερα (εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη κάνει κάποια ρύθμιση) και οι όποιες ασφαλιστικές οφειλές προς το Τ.Σ.Α.Υ., (που αφορούν χρονικά διαστήματα έως την 31.12.2012), μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση της «νέας αρχής», ενώ εάν οφείλονται τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, (από 1.1.2013 έως σήμερα) δύνανται να υπαχθούν στην «πάγια ρύθμιση».

Το σημαντικό είναι, ότι με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. μπορούν να τρέχουν παράλληλα και οι δύο ρυθμίσεις, οπότε να ρυθμίζεται η συνολική οφειλή, είτε αφορά οφειλές μέχρι 31-12-2012, είτε μεταγενέστερες μπορεί να επιμερισθεί σε μηνιαίες δόσεις.

Θερμή παράκληση, όσοι συνάδελφοι οφείλουν εισφορές είναι προς το συμφέρον τους να υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις, διότι από 1.1.2014, όπως αναφέρεται στην τελευταία εγκύκλιο, υπάγεται και το Τ.Σ.Α.Υ. στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.). Με την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του, οι ασφαλιστικές οφειλές άνω των 5.000€ θα διαβιβάζονται από το Τ.Σ.Α.Υ. στο Κ.Ε.Α.Ο., το οποίο θα ακολουθεί τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Με απλά λόγια δρομολογείται είσπραξη των οφειλών από την Πολιτεία. Ευνόητο είναι, ότι ασφαλιστική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής δεν εκδίδεται, όταν υπάρχει εκκρεμότητα οφειλής στο Κ.Ε.Α.Ο. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις και ο ασφαλισμένος συνάδελφος να παραμένει πάση θυσία σε επαφή με το Τ.Σ.Α.Υ., εφόσον οι ασφαλιστικές οφειλές του είναι χαμηλότερες από τις 5.000€.