Καταστατικό

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Σωματείου που εδρεύει στην Αττική με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» (Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I) ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ
II) ΣΚΟΠΟΙ
III) ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Α. ΜΕΛΗ
Β. ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1. Εγγραφή ενός μέλους
2. Αποχώρηση -Διαγραφή ενός μέλους
Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1. Δικαιώματα
2. Υποχρεώσεις
3. Πειθαρχικές Ποινές
IV) ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α. Γενική Συνέλευση
1. Γενικά
2. Καθήκοντα Γενικής Συνελεύσεως
Β. Διοικητικό Συμβούλιο
1. Σύσταση - Σύγκληση - Λειτουργία
2. Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
3. Τηρούμενα Βιβλία
Γ. Καθήκοντα μελών Δ.Σ.
1. Καθήκοντα Προέδρου
2. Καθήκοντα Αντιπροέδρου
3. Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα
4. Καθήκοντα Ταμία
5. Καθήκοντα Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων
Δ) Εξελεγκτική Επιτροπή
V) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1. Γενικά
2. Εφορευτική Επιτροπή - Σύσταση - Καθήκοντα
VI) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΟΙ
VII) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
VIII) ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
IX) ΣΦΡΑΓΙΔΑ
X) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

I) ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ
Άρθρον 1ον
Ιδρύεται στην Αττική Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» (Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.).
Στις διεθνείς σχέσεις θα αποκαλείται GREEK ASSOCIATION FOR ORTHODONTIC STUDY AND RESEARCH.
Άρθρον 2ον
Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα.

II) ΣΚΟΠΟΙ
Άρθρον 3ον
Σκοποί του Σωματείου είναι:
α) Η προώθηση της έρευνας που σχετίζεται με την ορθοδοντική ειδικότητα της οδοντιατρικής επιστήμης.
β) Η καλύτερη επιστημονική και προσωπική επικοινωνία των μελών του.
γ) Η καλύτερη επιστημονική ενημέρωση των μελών του, πραγματοποιούμενη με την έκδοση περιοδικού εντύπου με επωνυμία «Ελληνικό Περιοδικό Ορθοδοντικής» το οποίο στις διεθνείς σχέσεις θα αποκαλείται «Greek Journal of Orthodontics» καθώς και φυλλάδιο με τον τίτλο «Ορθοδοντικά Νέα» το οποίο στις διεθνείς σχέσεις θα αποκαλείται «Greek Orthodontic News».
δ) Γενικά η δια παντός επιστημονικού ή άλλου νομίμου μέσου προαγωγή της ορθοδοντικής ειδικότητας στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρονται : Συνέδρια, ημερίδες, ενημέρωση της κοινής γνώμης, επιμορφωτικά σεμινάρια, χορήγηση υποτροφιών, έκδοση περιοδικού εντύπου, παρέμβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η προβολή των θέσεων, απόψεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας και μελών του διαμέσου άλλων περιοδικών εντύπων.
ε) Εκπροσώπηση των μελών σε ομοσπονδίες, συλλόγους, ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Άρθρον 4ον
Τα μέσα με τα οποία το Σωματείο θα επιδιώξει την εκπλήρωση των σκοπών του είναι τα εξής:
α) Η ανάπτυξη στα μέλη της συλλογικής συνείδησης και η κατάδειξη σΥ αυτά των πλεονεκτημάτων της συλλογικής οργάνωσης του κλάδου τους για την εξέλιξη της Ορθοδοντικής ειδικότητας στην Ελλάδα.
β) Η ανάπτυξη στενών δεσμών φιλίας, συναδελφοσύνης και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των μελών του.
γ) Οι συχνές συσκέψεις των μελών του για μελέτη και ανταλλαγή απόψεων για τα παρουσιαζόμενα ελληνικά και διεθνή ορθοδοντικά θέματα.
δ) Η υποβολή καταλλήλων προτάσεων και υπομνημάτων προς τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες και Αρχές για να λαμβάνονται μέτρα προς προστασία της επιστημονικής εξέλιξης του Κλάδου.
ε) Η έκδοση εντύπου, που να περιέχει επιστημονικές και άλλες ανακοινώσεις που αφορούν τον κλάδο, καθώς και άλλα σημαντικά γεγονότα σχετικά με την Ορθοδοντική ειδικότητα σε διεθνές επίπεδο.
στ) Η συντονισμένη προσπάθεια με άλλες ομοιογενείς Ελληνικές και ξένες επιστημονικές ομάδες ή εταιρείες για τη βελτίωση των μέσων και των μεθόδων εφαρμογής της Ορθοδοντικής θεραπείας.
ζ) Οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο και νόμιμο μέσο, το οποίο η εκάστοτε διοίκηση του Σωματείου θα κρίνει πρόσφορο για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

III) ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Α. ΜΕΛΗ:
Άρθρον 5ον
Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται: α) Σε τακτικά μέλη β) Επίτιμα μέλη γ) Δόκιμα μέλη δ) Σπουδάζοντα μέλη και ε) Διεθνή μέλη.
α) Τακτικά μέλη της εταιρείας δύνανται να γίνουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν πλήρη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ορθοδοντική σε ανεγνωρισμένα μεταπτυχιακά κέντρα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και έχουν αναγνωρισθεί ως Ορθοδοντικοί στην Ελλάδα, κατόπιν υποβολής αίτησης προς το Διοικητικό συμβούλιο.
β) Επίτιμα μέλη του Σωματείου ανακηρύσσονται Έλληνες ή και ξένοι επιστήμονες οι οποίοι έχουν συμβάλλει στην πρόοδο της Ορθοδοντικής ειδικότητας ή έχουν προσφέρει στο Σωματείο εξαιρετικές υπηρεσίες, και μόνον μετά από απόφαση του Δ.Σ. κατά πλειοψηφία όλων των μελών αυτού. Η πρόταση για την αποδοχή ενός επιστήμονα ως επιτίμου μέλους μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή από πέντε (5) τουλάχιστον τακτικά μέλη. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές συνεδριάσεις των μελών του Σωματείου χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου και χωρίς να βαρύνονται με οικονομικές υποχρεώσεις. Τα τακτικά μέλη κηρύσσονται επίτιμα μέλη εφόσον το επιθυμούν μετά τον επιτυχή τερματισμό της ορθοδοντικής επαγγελματικής τους δραστηριότητας και την συνταξιοδότησή τους.
γ) Δόκιμα μέλη του Σωματείου δύνανται να γίνουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν πλήρη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ορθοδοντική σε ανεγνωρισμένα μεταπτυχιακά κέντρα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και βρίσκονται στην διαδικασία αναγνώρισης της ειδικότητάς τους από το αρμόδιο όργανο του Ελληνικού κράτους. Τα δόκιμα μέλη κηρύσσονται αυτοδικαίως τακτικά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης της ειδικότητας τους και αφού γνωστοποιήσουν τούτο εγγράφως προς το Διοικητικό συμβούλιο.
δ) Σπουδάζοντα μέλη της Εταιρείας δύνανται να γίνουν φυσικά πρόσωπα τα οποία φοιτούν σε μεταπτυχιακό κέντρο της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, κατόπιν υποβολής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Για τα μεταπτυχιακά κέντρα του εξωτερικού απαιτείται η έγγραφη βεβαίωση παρακολούθησης του μεταπτυχιακού προγράμματος ορθοδοντικής από τον Διευθυντή του αντιστοίχου τμήματος.
ε) Διεθνή μέλη της Εταιρείας δύνανται να γίνουν κατόπιν αιτήσεως τους, αλλοδαποί ή ομογενείς των οποίων η ακαδημαϊκή ή επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται στο εξωτερικό, έχουν πλήρη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ορθοδοντική και έχουν αναγνωρισθεί ως Ορθοδοντικοί στην χώρα ολοκλήρωσης των σπουδών τους ή διατηρούν την ιδιότητα του μέλους στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ορθοδοντικών( World Federation of Orthodontists).

Β. ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Άρθρον 6ον
1. Εγγραφή ενός μέλους
α) Για να εγγραφεί κάποιο φυσικό πρόσωπο μέλος του Σωματείου πρέπει να κάνει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να ζητάει την εγγραφή του στο Μητρώο των μελών καθώς και να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις των μελών της Γενικής Συνελεύσεως του Σωματείου.
β) Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία της ταυτότητας του αιτούντος, η ακριβής διεύθυνση της κατοικίας και του ιατρείου του. Ειδικά για τα τακτικά μέλη πρέπει επίσης να δηλούται ο αριθμός αδείας της οδοντιατρικής ειδικότητος της ορθοδοντικής καθώς και η ημερομηνία και Νομαρχία εκδόσεώς της.
γ) Με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει πλήρες βιογραφικό σημείωμα. Ειδικά για τα δόκιμα και διεθνή μέλη απαιτείται αντίγραφο του πτυχίου της ειδικότητας στην Ορθοδοντική. Το αντίγραφο πρέπει να είναι επικυρωμένο από την Αρχή η οποία το εξέδωσε ή από Δικηγόρο εάν τούτο ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Εάν το πτυχίο δεν είναι Ελληνικό και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου το ζητήσει θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών.
δ) Το Δ.Σ. του Σωματείου υποχρεούται μέσα σε δύο μήνες να έχει μελετήσει την αίτηση και εν πάση περιπτώσει μέσα σε τέσσερις μήνες πρέπει να έχει αποφασίσει είτε θετικά είτε αρνητικά. Η απόφαση της αποδοχής ή απόρριψης της αιτήσεως λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των μελών του. Εάν την αποδεχθεί με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντα στο Μητρώο των μελών. Εάν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση το θέμα παραπέμπεται αυτοδικαίως στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μέσω του Προέδρου του Δ.Σ. ο οποίος θα είναι και ο Εισηγητής. Η Γενική Συνέλευση θα αποφανθεί οριστικά εάν ο αιτών μπορεί να γίνει μέλος του Σωματείου ή όχι. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων και με δικαίωμα ψήφου μελών.
ε) Αφού εγκριθεί η αίτηση, κοινοποιείται εγγράφως με επιστολή στον αιτούντα ο οποίος υποχρεούται μέσα σε τρεις (3) μήνες να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια εισφορά του. Για τα νέα μέλη κατά το πρώτο έτος της αναγνώρισης της Ειδικότητας της Ορθοδοντικής η εγγραφή είναι Δωρεάν και καταβάλει μόνον την ετήσια εισφορά.
2. Αποχώρηση -Διαγραφή ενός μέλους
Αποχώρηση -Διαγραφή ενός μέλους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εις τις εξής περιπτώσεις:
α) Κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του μέλους και αφού εκπληρώσει τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του.
β) Εάν καθυστερεί την εισφορά του πέραν του έτους και κληθεί εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν συμμορφωθεί εντός δέκα (10) ημερών.
γ) Εάν για οιονδήποτε λόγο του αφαιρεθεί η άδεια ασκήσεως του οδοντιατρικού επαγγέλματος, αυτοδικαίως χάνει το δικαίωμα να είναι μέλος του Σωματείου και υποχρεωτικά διαγράφεται. Εάν καταδικασθεί για αδίκημα το οποίο προβλέπεται από τα άρθρα 258, 372, 375, 386, 388 παρ. 2 Π. Κ.
δ) Εάν στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα συνέπεια ποινικού αδικήματος.
ε) Εάν δεν συμμορφούται κατά σύστημα στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, ή παρακωλύει το Σωματείο στην επίτευξη των σκοπών του ή συμπεριφέρεται αναξιοπρεπώς και η ανάρμοστη διαγωγή του θέτει σε κίνδυνο το επιστημονικό κύρος του Σωματείου. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής το μέλος που διαγράφηκε μπορεί μέσα σε ένα μήνα από της κοινοποίησης της απόφασης να προσφύγει ενώπιον της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Σωματείου, άλλως η απόφαση του Δ.Σ., καθίσταται έγκυρος και ισχυρά. Το δικαίωμα της προσφυγής εις την Γενική Συνέλευση έχει μόνον ο διαγραφής δια την περίπτωση της παραγρ. (3) του άρθρου αυτού. Διαγραφή μέλους δικαιούται η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου και σε κάθε άλλη περίπτωση εφόσον κατά την κρίση της ενδείκνυται αυτή η διαγραφή.
Σε περίπτωση που το διαγραφόμενο μέλος αποκατασταθεί η εξοφλήσει τις οικονομικές του εκκρεμότητες προς το Σωματείο ή έχουν περάσει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια από την καταδίκη του και έχει εκτίσει την ποινή του επανεγγράφεται στο Σωματείο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν αυτό εγκρίνει την επανεγγραφή του μέλους, χωρίς να καταβάλει εκ νέου το δικαίωμα εγγραφής.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Άρθρον 7ον
1. Δικαιώματα:
α) Όλα τα μέλη της Εταιρείας είναι ίσα μεταξύ τους με ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις προς αυτήν.
β) Όλα τα τακτικά μέλη τα οποία είναι ταμειακά εντάξει και τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη έχουν μόνο δικαίωμα γνώμης ενώ τα ταμειακώς εντάξει μέλη έχουν και δικαίωμα ψήφου.
γ) Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν αμέσως μετά την τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των οργάνων ελέγχου του Σωματείου μετά 12 μήνες από την εγγραφή τους στο Μητρώο αυτού. Ο χρονικός αυτός περιορισμός δεν ισχύει για τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την ίδρυση του Σωματείου.
δ) Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου και μπορούν να ζητούν την προστασία και επέμβασή του για την υποστήριξη και προάσπιση των συμφερόντων του Κλάδου.
2. Υποχρεώσεις:
α) Τα μέλη υποχρεούνται να αναφέρουν προς το Σωματείο κάθε αλλαγή της διευθύνσεως του ιατρείου ή της κατοικίας τους ως και του τηλεφώνου τους.
β) Τα μέλη για να εγγραφούν στο Σωματείο πρέπει να καταβάλουν δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. για δικαίωμα εγγραφής τους και δρχ. 10.000 για ετήσια εισφορά η οποία θα καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου.
γ) Τα μέλη υποχρεούνται να καταλάβουν και τις τυχόν έκτακτες εισφορές οι οποίες θα καθορίζονται από το Δ.Σ. του Σωματείου. Οι έκτακτες εισφορές δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά μέλος το ισόποσο της ετήσιας εισφοράς του, κάθε χρόνο εκτός εάν αποφασίσει για το επί πλέον η Γενική Συνέλευση.
δ) Όταν τα μέλη αποχωρούν οικιοθελώς από το Σωματείο οφείλουν να το γνωρίσουν με αίτησή τους τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει από το τέλος αυτού. Οπωσδήποτε οφείλουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους μέχρι το τέλος του χρόνου, ασχέτως ποιόν μήνα του χρόνου αποχωρούν από το Σωματείο.
ε) Τα μέλη προκειμένου να συμμετάσχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις εκλογές του Σωματείου οφείλουν να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
στ) Τα μέλη υποχρεούνται να γνωρίσουν με έγγραφό τους προς το Δ.Σ. του Σωματείου εάν δημιουργήθηκαν στο πρόσωπό τους στοιχεία του άρθρου 6 παρ. 2 αυτού του Καταστατικού σύμφωνα με το οποίο διαγράφεται από τα μητρώα μελών αυτού.
ζ) Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου, να συμμορφώνονται στις διατάξεις του Καταστατικού, να μην αντιδρούν, εμποδίζουν, κωλυσιεργούν και προκαλούν την αντίδραση των άλλων μελών στη λήψη και στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και Γ.Σ., να διατηρούν την κοσμιότητά τους και η διαγωγή τους να μην εκθέτει την αξιοπρέπεια και το επιστημονικό κύρος του Σωματείου.
η) Τα μέλη συνιστάται να καταθέτουν στο Σωματείο ένα αντίτυπο από κάθε επιστημονική τους εργασία, μονογραφία, διατριβή κ.λ.π. προς δημιουργία βιβλιοθήκης.
3. Πειθαρχικές Ποινές:
Όταν τα μέλη δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις έχουν πειθαρχική ευθύνη και τους επιβάλλονται οι εξής πειθαρχικές ποινές:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Προσωπική αποβολή μέχρι δέκα οκτώ (18) μήνες και
γ) Οριστική αποβολή.
Και στις τρεις περιπτώσεις το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος πρέπει να καλείται από το Δ.Σ. σε απολογία μέσα σε εύλογη προθεσμία που ορίζεται στην πρόσκληση. Εάν δεν υποβληθεί σε απολογία το Δ.Σ. αποφασίζει και χωρίς αυτήν.
Στην περίπτωση της οριστικής αποβολής του μέλους, το Δ.Σ. αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του που παίρνεται με πλειοψηφία όλων των μελών του με μυστική ψηφοφορία. Στην περίπτωση της οριστικής αποβολής του, το μέλος που αποβάλλεται μπορεί εντός μηνός από την κοινοποίηση της αποφάσεως να προσφύγει ενώπιον της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Σωματείου, διαφορετικά η απόφαση του Δ.Σ. είναι έγκυρη και ισχυρή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία επιβολής των ανωτέρω πειθαρχικών ποινών και στα μέλη του.

IV) ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρον 8ον
Το Σωματείο διοικείται από τα εξής όργανα:
Α) Τη Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.), η οποία αποτελεί το κυρίαρχο Σώμα.
Β) Το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και
Γ) Την Τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).
Α. Γενική Συνέλευση
1. Γενικά
Άρθρον 9ον
α) Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και απαρτίζεται από τα επίτιμα μέλη τα οποία, έχουν μόνο δικαίωμα γνώμης και από τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη τα οποία έχουν δικαίωμα γνώμης και ψήφου.
β) Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο αυτού, εκτάκτως δε οποτεδήποτε κρίνει το Δ.Σ. και όταν το ζητήσουν το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου με γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. στην οποία αναγράφουν και τα προς συζήτηση θέματα. Ειδικώς για να γίνει Γ.Σ. που να αποβλέπει σε μομφή ή παύση του Δ.Σ. η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει την Γ.Σ. εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.
Άρθρον 10ον
α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν κατΥ αυτήν παρίστανται το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν διαπιστωθεί απαρτία στην πρώτη συζήτηση αυτή επαναλαμβάνεται αυτοδικαίως την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος με τα ίδια θέματα συζητήσεως την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδος οπότε υπάρχει απαρτία με το σύνολο μόνο των παρόντων και με δικαίωμα ψήφου μελών.
β) Την έναρξη των τακτικών και εκτάκτων Γ.Σ. κηρύσσει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος αφού διαπιστώσει την απαρτία αναπτύσσει τους λόγους της συγκλήσεως της Γ.Σ., καταθέτει ονομαστική κατάσταση των ταμειακώς εντάξει μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, την οποία έχει υπογράψει ο Ταμίας. Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί την Γενική Συνέλευση να εκλέξει το Προεδρείο της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως καταλαμβάνει την έδρα και ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας. Όταν διαπιστώσει την απαρτία συμπληρώνεται το Προεδρείο με ένα αντιπρόεδρο, ένα πρακτικογράφο και ένα ψηφολέκτη. Η συμπλήρωση του Προεδρείου γίνεται είτε με νέα ψηφοφορία και με επιλογή από τον Πρόεδρο αν το επιτρέπει η Γενική Συνέλευση.
γ) Κατά τη Γενική Συνέλευση τα απόντα μέλη μπορούν να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος εκ των παρόντων με έγγραφη, θεωρημένη για την γνησιότητα της υπογραφής από Αστυνομική Αρχή, εξουσιοδότηση που κατατίθεται πριν από τη συνεδρίαση στο Προεδρείο. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα από τα απόντα μέλη. Η αντιπροσώπευση αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις που λαμβάνεται απόφαση με μυστική ψηφοφορία.
δ) Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Για την παύση του Δ.Σ. απαιτείται να είναι παρόν το 1/2 των μελών του Σωματείου τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου και η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και μετά από μυστική ψηφοφορία.
ε) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως των μελών οι οποίες κοινοποιούνται με συστημένη επιστολή προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών. Εις περιπτώσεις εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως οι προθεσμίες αυτές περιορίζονται σε έξη (6) ημέρες. Η πρόσκληση μπορεί να δημοσιεύεται και στον τύπο. Οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν τον τόπο, την ημέρα, την ώρα της Συνελεύσεως και τα θέματα που θα συζητηθούν, εάν η Συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτη.

2. Καθήκοντα Γενικής Συνελεύσεως
Άρθρον 11ον
α) Η Γενική Συνέλευση ελέγχει την λογοδοσία του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του χρονικού διαστήματος που πέρασε από την προηγούμενη Γ.Σ., επικυρώνει τον απολογισμό και ισολογισμό του προηγουμένου χρόνου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επομένου ο οποίος συντάσσεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. Εάν δεν εγκριθεί ο απολογισμός των πραχθέντων ή η οικονομική διαχείριση ή ο Προϋπολογισμός από την Γενική Συνέλευση αυτό αποτελεί ευθεία ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανακαλούμενου του Διοικητικού Συμβουλίου με τον τρόπο αυτό το Προεδρείο της Γ.Σ. αυτής συγκαλεί με δική του ευθύνη μέσα σε 15 μέρες ειδική έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει σαν σκοπό την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου περιορίζεται μέχρι τη σύγκληση της επομένης ετησίας Γ.Σ. οπότε πραγματοποιούνται αρχαιρεσίες σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό σε χρόνο και τόπο που θα καθορισθεί από το Δ.Σ.
β) Αποφασίζει την εγγραφή μελών στο Σωματείο όταν αυτή δεν έχει εγκριθεί από το Δ.Σ., όπως και τη διαγραφή των μελών σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων και με δικαίωμα ψήφου μελών.
γ) Λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για να επιτύχει τους σκοπούς της εταιρείας όπως είναι η επιβολή ετησίας έκτακτης εισφοράς η οποία υπερβαίνει την ετήσια εισφορά του μέλους.
δ) Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού ή την διάλυση του Σωματείου υπό τον όρο ότι είναι παρόντα το 1/2 των μελών και η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία τα 3/4 των παρόντων.
ε) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα το οποίο δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Σωματείου, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται ειδικό ποσοστό πλειοψηφίας. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και με δικαίωμα ψήφου μελών. Οσάκις η ψηφοφορία είναι μυστική αυτή διενεργείται δια ψηφοδελτίων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις γίνεται διΥ ονομαστικής κλήσεως ή διΥ ανατάσεως, ουδέποτε όμως δια βοής.
στ) Εις την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση γίνονται οι εξής εργασίες. Ο Γενικός Γραμματέας διαβάζει τα πεπραγμένα της διοίκησης για το χρόνο που πέρασε. Ο Ταμίας διαβάζει τον Ισολογισμό του περασμένου έτους και τον Προϋπολογισμό για τον νέο έτος. Η Εξελεγκτική Επιτροπή διαβάζει την έκθεση για τη νομιμότητα των δαπανών του περασμένου χρόνου.
Για όλα τα θέματα αυτά γίνεται συζήτηση και λαμβάνεται απόφαση για την έγκριση ή μη των πεπραγμένων και την απαλλαγή της Διοικήσεως από κάθε ευθύνη. Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνονται σε θέματα τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στην ημερησία διάταξη είναι άκυρη.

Β. Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρον 12ον
1. Σύσταση - Σύγκληση - Λειτουργία
α) Το Δ.Σ. εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας ανά διετία.
β) Το Δ.Σ. αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά που προορίζονται να αναπληρώσουν τις τυχόν κενούμενες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας τους και μέχρι το τέλος. Εντός τριάντα (30) ημερών από την εκλογή του Δ.Σ. ο υποψήφιος που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ή σε περίπτωση ισοψηφίας του πλειοψηφούντος με άλλους υποψηφίους η εφορευτική επιτροπή καθορίζει με κλήρωση την σειρά εκλογής των υποψηφίων ο πρώτος των οποίων υποχρεούται να καλέσει τα υπόλοιπα εκλεγέντα μέλη σε πρώτη συνεδρίαση με θέμα τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Στη συνεδρίαση αυτή εκλέγονται Πρόεδρος, αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων με μυστική ψηφοφορία. Οι εκλεγόμενοι πρέπει ο κάθε ένας να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφιζόντων, άλλως η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων, οπότε και εκλέγεται αυτός που πλειοψηφεί από τους δύο.
γ) Κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να κατέχει δύο θέσεις. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει από τη συγκρότησή του σε Σώμα. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή παύσεως του Διοικητικού Συμβουλίου το εκλεγόμενο νέο Δ.Σ. από τη Γενική Συνέλευση θα έχει θητεία τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι την πραγματοποίηση της επομένης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά την οποία θα γίνουν αρχαιρεσίες προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα έχει πλέον διετή θητεία.

Άρθρον 13ον
Εντός πέντε (5) ημερών από της συγκροτήσεως σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει την περιουσία και τα αρχεία του Σωματείου από τον απερχόμενο Πρόεδρό του. Για την παραλαβή και την παράδοση συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο που υπογράφουν οι παρόντες. Εάν δεν εμφανισθεί ο απερχόμενος Πρόεδρος ή κανένα μέλος από την προηγούμενη Διοίκηση, που να τον εκπροσωπεί, τότε επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού η δε νέα Διοίκηση προβαίνει σε νόμιμες ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων του Σωματείου.

Άρθρον 14ον
Το Δ.Σ. συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των μελών του, προηγουμένης τουλάχιστον τρεις (3) μέρες από τη συνεδρίαση, εις την οποίαν αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ο τόπος και η ώρα της συνεδριάσεως και που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ. Τακτικώς το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστο μία φορά κάθε τρεις μήνες, εκτάκτως δε όταν παρίσταται ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση όταν του υποβάλουν έγγραφη αίτηση τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Δ.Σ. στην οποίαν θα πρέπει να ορίζουν και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρον 15ον
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) από τα πέντε (5) μέλη του. Για την λήψη αποφάσεως απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν ελλείπουν για τη διοίκηση του Σωματείου πρόσωπα, τα υπόλοιπα μέλη αυτού, εφόσον αρκούν για τη συγκρότηση απαρτίας, οφείλουν να συγκαλέσουν την συνέλευση των μελών προς διεξαγωγής μερικών αρχαιρεσιών προς συμπλήρωση των κενών θέσεων. Όταν διανύεται το τελευταίον έτος της θητείας νομίμως συνέρχεται η Διοίκηση δια των υπολοίπων μελών εφόσον ταύτα αρκούν για τη συγκρότηση απαρτίας.
Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που εγκρίνονται και υπογράφονται μετά από ανάγνωση και πριν από την ημερήσια διάταξη στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. από τα παρευρισκόμενα μέλη. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές και τα μέλη του Σωματείου μπορούν να τις παρακολουθούν, χωρίς να έχουν δικαίωμα παρεμβάσεως. Εάν τα παρακολουθούντα μέλη έχουν θέματα προς συζήτηση, είναι υποχρεωμένα να τα υποβάλλουν γραπτώς προς το Δ.Σ. πριν από τη συνεδρίαση.

Άρθρον 16ον
2. Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).
α) Το Δ.Σ. διαχειρίζεται υπεύθυνα τις υποθέσεις, τα συμφέροντα και τη περιουσία του Σωματείου.
β) Το Δ.Σ. είναι το μόνο αρμόδιο να διορίζει έμμισθο προσωπικό για τις ανάγκες του Σωματείου, πληρεξούσιο δικηγόρο, να αποφασίζει περί πάσης δικαιοπραξίας εκ μέρους του Σωματείου για σύναψη δανείου, διΥ αγορά ακινήτων, να προετοιμάζει τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως και να εκτελεί τις αποφάσεις του με αποκλειστικό γνώμονα τα οφέλη του Σωματείου και των μελών του.
γ) Το Δ. Σ. εγκρίνει τις αιτήσεις για την εγγραφή νέων μελών του Σωματείου, ενεργεί τις εγγραφές και αποφασίζει για τη διαγραφή των μελών σύμφωνα με το Καταστατικό.
δ) Το Δ.Σ. αποφασίζει για κατεπείγοντα ζητήματα λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισής τους, και στη πρώτη Γενική Συνέλευση ενημερώνει τα μέλη του Σωματείου, σχετικά. Εάν το θέμα είναι πολύ σοβαρό συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.
ε) Υποβάλλει ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως τα πεπραγμένα του διαρρεύσαντος έτους, την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, συντάσσει τον προϋπολογισμό του επομένου έτους και εν γένει λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προς εκπλήρωση των σκοπών του Καταστατικού και των εντολών της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 17ον
3. Τηρούμενα Βιβλία
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία τα οποία θεωρεί πριν από τη χρήση τους η Εξελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου.
α) Μητρώο Μελών, στο οποίο αναγράφονται κατ’ αύξοντα αριθμόν το ονοματεπώνυμο κάθε μέλους, η διεύθυνση της κατοικίας και του ιατρείου του, ο αριθμός τηλεφώνου του, ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητος, η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής ως και οι διάφορες ποινές.
β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων των μελών.
γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Βιβλίο Εισπράξεων και Πληρωμών εις το οποίο καταχωρίζονται τακτικώς όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
ε) Βιβλίο Περιουσίας εις το οποίο αναγράφεται λεπτομερώς όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου.
στ) Αποδείξεις εισπράξεων οι οποίες είναι αριθμημένες από τον Πρόεδρο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
ζ) Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

Άρθρον 18ον
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του πλέον των δώδεκα (12) μηνών εκπίπτει της ιδιότητάς του μετά προηγουμένη έγγραφη κλήση του (όπου αναφέρει τους λόγους απουσίας). Το μέλος τούτο αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται είτε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως είτε με ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. λαμβανομένη με μυστική ψηφοφορία, εις την οποία ο Πρόεδρος δεν έχει δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως. Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους ο Πρόεδρος καλεί τον πρώτο κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος για αναπλήρωση.

Γ. Καθήκοντα μελών Δ.Σ.
Άρθρον 19ον
1. Καθήκοντα Προέδρου
Α. Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας δεν είναι δυνατόν να εκλεγεί το ίδιο πρόσωπο περισσότερο από δύο (2) διετίες, (Δύο (2) θητείες του Δ.Σ.).
Β. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
α) Εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις αυτού σε κάθε διοικητική και δικαστική αρχή.
β) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται απΥ αυτό και από τη Γενική Συνέλευση.
γ) Υπογράφει έγκυρες συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτους κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.
ε) Δέχεται και κοινοποιεί τις αγωγές, υπογράφει τα δικόγραφα και ασκεί όλα τα ένδικα μέσα σε κάθε δίκη του Σωματείου το οποίο εκπροσωπεί αυτός και μόνο.
στ) Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών μαζί με το Γενικό Γραμματέα και τα γραμμάτια των εισπράξεων μαζί με τον Ταμία και γενικώς πράττει κάθε τι που αφορά την κανονική διεξαγωγή των υποθέσεων του Σωματείου.
ζ) Διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως μέχρι να εκλεγεί Προεδρείο .
2. Καθήκοντα Αντιπροέδρου
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε όλες του τις αρμοδιότητες. Όταν κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος τον αντικαθιστά ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, αποκλειομένου αυτού του δικαιώματος στον Γραμματέα και στον Ταμία.
3. Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
α) Επιμελείται για την τήρηση της σφραγίδας, του βιβλίου μητρώου των μελών, των πρακτικών του Δ.Σ. καθώς και του βιβλίου πρακτικών της Γ.Σ..
β) Επιβλέπει τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα ως και τις προσκλήσεις συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο συντάσσει την έκθεση η οποία υποβάλλεται προς την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου κατΥ έτος περί της δραστηριότητες του Σωματείου και υπογράφει μετά του Προέδρου τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών.
δ) Επιμελείται της προετοιμασίας και διαπραγμάτευσης κειμένων προτάσεων συμβάσεων νομικών ή επαγγελματικών που αφορούν τον κλάδο.Τον Γενικό Γραμματέα απουσιάζοντα αναπληρεί ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων.

4. Καθήκοντα Ταμία
Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Επιμελείται των εσόδων του Σωματείου γενικά (τακτικοί και έκτακτοι πόροι)
β) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και ενημερότητα των απαιτουμένων λογιστικών βιβλίων και στοιχείων γενικά, προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια εισπράξεως και ενεργεί κάθε δαπάνη η οποία έχει αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάσει εντάλματα πληρωμών τα οποία φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.
γ) Υποβάλλει κάθε έτος προς το Δ.Σ. ονομαστική κατάσταση αυτών που καθυστερούν τις εισφορές τους.
δ) Μεριμνά για τη χορήγηση εις τρεχούμενο λογαριασμό έπ' ονόματι του Σωματείου εις ανεγνωρισμένη Τράπεζα των εσόδων αυτού με τρόπο ώστε να μην ευρίσκεται εις το ταμείο ποσόν πάνω από 100.000 δραχμές. Για την ανάληψη χρημάτων από Τράπεζα, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέως και Ταμία, κατόπιν ειδικής εγκρίσεως του Δ.Σ. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε έλλειμμα το οποίο προκύπτει μεταξύ εσόδων κει εξόδων ως και δια πληρωμή άνευ εντάλματος.
ε) Επιμελείται εν συνεργασία με τον Πρόεδρο της συντάξεως του ισολογισμού και απολογισμού εκάστου έτους. Αν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με τα καθήκοντά του κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζεται αντικαταστάτης του.
5. Καθήκοντα Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων.
Ο υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων σε συνεργασία με το Δ.Σ.
α) Εκπροσωπεί το Σωματείο σε επαφές με συναφείς συλλόγους και εταιρείες ημεδαπές ή αλλοδαπές.
β) Επιμελείται της έκδοσης δελτίων τύπου προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για επιστημονικά ή κοινωνικά θέματα σχετικά με το σωματείο.
γ) Ενεργεί ως σύνδεσμος του Δ.Σ. με διαφημιστικές ή άλλες εταιρείες προώθησης υπηρεσιών σε ενημερωτικές καμπάνιες προς το κοινό.
δ) Επιμελείται σαν υπεύθυνος έκδοσης των εντύπων που εκδίδει το σωματείο.

Δ) Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρον 20ον
α) Στις αρχαιρεσίες που γίνονται για την ανάδειξη του Δ.Σ. εκλέγεται και η Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων και την εν γένει εκλογή τους απαιτείται η ίδια διαδικασία που απαιτείται και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι διετής. Κατά τις αρχαιρεσίες υπάρχει ένα μόνο ψηφοδέλτιο στο οποίο οι υποψήφιοι της Εξελεγκτικής Επιτροπής αναγράφονται μετά τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα να σημειώσει την προτίμησή του με σταυρό αριστερά του ονόματος.
β) Από τους εκλεγέντες ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκείνος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους ανακηρύσσεται και Πρόεδρός της.
γ) Εις περίπτωση απουσίας ή κωλύματος μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται αναπλήρωση από τα αναπληρωματικά μέλη της.
δ) Οι υποψήφιοι της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.
ε) Εις την διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθενται όλα τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία, τα διπλότυπα εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών ως και άπαντα τα απαραίτητα για τον έλεγχο στοιχεία εν γένει. Ο έλεγχος των βιβλίων διενεργείται από την Εξελεγκτική Επιτροπή στα γραφεία του Σωματείου απαγορευμένης της μεταφοράς αυτών σε άλλο τόπο. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο καλείται από την Εξελεγκτική Επιτροπή να παρέχει διευκρινήσεις και πληροφορίες υποχρεούται να το κάνει προθύμως. Η Εξελεγκτική Επιτροπή επί τη βάσει των στοιχείων συντάσσει την έκθεση της η οποία είναι αιτιολογημένη και αφορά την ετήσια διαχειριστική περίοδο την οποία και υποβάλλει δια του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο δίδει εις την Επιτροπή τον εγκριθέντα απολογισμό του προηγουμένου έτους ως και τον προϋπολογισμό του επομένου προς έλεγχο πριν από ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την ετήσια σύγκλειση της Γενικής Συνέλευσης. Τέλος θεωρεί τα βιβλία του Σωματείου δια του Προέδρου της.

V) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρον 21ον
1. Γενικά
α) Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται με αίτηση του ενδιαφερομένου που απευθύνεται στο Δ.Σ. τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη ημέρα κατά την οποία έχουν προκηρυχθεί εκλογές.
β) Οι υποψήφιοι εκτίθενται στην εκλογή μεμονωμένοι χωρίς συλλογικούς συνδυασμούς. Η υποψηφιότητα γίνεται με αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον αιτούντα. Οι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να προταθούν και από άλλα μέλη του Σωματείου με έγγραφη πρόταση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από 10 τουλάχιστον ημέρες προ των εκλογών.
γ) Εάν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες κάθε μέλος ψηφίζει ελεύθερα κατά την κρίση του τους κατάλληλους, για τα αξιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
δ) Για να έχει μέλος του Σωματείου δικαίωμα υποψηφιότητας πρέπει να έχουν περάσει δώδεκα (12) μήνες από της εγγραφής του, και να μη συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 2 α έως δ.

Άρθρον 22ον
α) Οι εκλογές πραγματοποιούνται με ένα μόνο Ψηφοδέλτιο κοινό για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
β) Στο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή τα μέλη βάζουν μέχρι 3 σταυρούς προτιμήσεως σε υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και 3 σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Περισσότεροι σταυροί, άλλα σημάδια, ξυσίματα ή σχισίματα καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο. Οι εκλογές γίνονται σε χώρο και ώρα που αναγράφονται στις προσκλήσεις.
γ) Επιτυχόντες θεωρούνται οι πέντε (5) πρώτοι κατά σειράν σταυρών προτιμήσεως για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι και αποτελούν το νόμιμα εκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, οι δε τρεις (3) αμέσως επόμενοι σε σταυρούς προτιμήσεως θεωρούνται αναπληρωματικοί και εισέρχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, όταν κενωθεί θέση σΥ αυτό ύστερα από παραίτηση ή έκπτωση μέλους.
δ) Επιτυχόντες για την Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρούνται οι τρεις πρώτοι κατά σειράν σταυρών προτιμήσεως, οι δε τρεις (3) επόμενοι θεωρούνται αναπληρωματικοί και γίνονται μέλη σε περίπτωση εκπτώσεως ή παραιτήσεως μέλους της.
ε) Τέλος σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την κατά τα κατωτέρω Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρον 23ον
2. Εφορευτική Επιτροπή - Σύσταση - Καθήκοντα
Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον εκπρόσωπο της δικαστικής Αρχής ως πρόεδρο και από δύο (2) μέλη τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση. Όταν δεν παρίσταται εκπρόσωπος της δικαστικής Αρχής πρόεδρος της Εφορευτικής Αρχής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται ως εξής:
Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της, τοποθετεί την κάλπη σε τραπέζι και την κλειδώνει με λουκέτο, τα δε κλειδιά κρατάει ο Πρόεδρος αυτής. Κατόπιν μοιράζει σε κάθε μέλος ένα ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων και ένα λευκό και καλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν. Ο εκλογέας προσέρχεται και μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς του, τον έλεγχο στο Μητρώο μελών για το αν έχει ή όχι δικαίωμα ψήφου και την αναγραφή του στον τηρούμενο πίνακα των ψηφισάντων, ψηφίζει και στη συνέχεια ρίχνει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας όλων των παρισταμένων και εχόντων δικαίωμα ψήφων μελών γίνεται η διαλογή των ψήφων. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής ανακηρύσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή όσοι εξελέγησαν κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ε.Ε.. Καθορίζεται επίσης και η σειρά των αναπληρωματικών μελών.
Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την πορεία της εκλογής, για τα μέλη του Σωματείου που ψήφισαν, για τα μέλη που δεν ψήφισαν, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη του νέου Προέδρου του Δ.Σ. και της Ε.Ε. ως και των επιτυχόντων μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. και για τη σειρά των αναπληρωματικών μελών, το οποίο υπογράφουν ο Πρόεδρός της, τα μέλη της και ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και μετά τα παραδίδει με όλα τα σχετικά των εκλογών στον Πρόεδρο του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου αφού πάρει απόδειξη παραλαβής.

VI) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΟΙ
Άρθρον 24ον
Α. α) Η οικονομική κατάσταση του Σωματείου φαίνεται κάθε χρόνο από τον απολογισμό - ισολογισμό και ο προϋπολογισμό, που καταρτίζει το Δ.Σ.
β) Ο απολογισμός, ο ισολογισμός και προϋπολογισμός καταρτίζονται τον Ιανουάριο κάθε χρόνο. Ο πρώτος δείχνει τα επιτεύγματα του Σωματείου και ενδεχόμενα ορισμένες οικονομικές πράξεις του χρόνου που τελείωσε, ο δεύτερος δείχνει την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Σωματείο στο τέλος του περασμένου χρόνου, βασιζόμενος στην οικονομική χρήση αυτού και ο προϋπολογισμός προγραμματίζει την οικονομική δραστηριότητα του Σωματείου κατά την οικονομική χρήση του επερχόμενου χρόνου.
γ) Οι δαπάνες του Σωματείου για να γίνουν πρέπει να προβλέπονται από τον εγκεκριμένο από τη Γ.Σ. προϋπολογισμό. Τροποποίηση του προϋπολογισμού μπορεί να κάνει η Γ.Σ., από μόνη της ή ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.
Β. Οι πόροι του Σωματείου είναι τακτικοί και έκτακτοι.
α) Τακτικοί πόροι είναι :
Ι. Οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών και
ΙΙ. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.
Οι πόροι αυτοί αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ.
β) Έκτακτοι πόροι είναι:
Ι. Οι με απόφαση του Δ.Σ. επιβαλλόμενες έκτακτες εισφορές.
ΙΙ. Έσοδα από τόκους καταθέσεων, δωρεές, κληροδοτήματα κλπ και γενικά κάθε άλλο απρόβλεπτο έσοδο που περιέρχεται με νόμιμο τρόπο στην κατοχή και κυριότητα του Σωματείου.
ΙΙΙ. Έσοδα από ημερίδες, χορηγίες, συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια, διαφημίσεις εντύπων και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση δύναται να επιφέρει οικονομικά οφέλη.
γ) Στην περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, μετά την τακτοποίηση όλων των Οικονομικών υποχρεώσεών του, η τύχη της τυχόν υπολοίπου περιουσίας αποφασίζεται από την Γ.Σ. των μελών του.
Άρθρον 25ον
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα και υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο.

VII) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρον 26ον
Τροποποίηση των άρθρων του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου, σε Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και ψηφιζόντων. Στη Συνέλευση αυτή που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/2 των τακτικών και με δικαίωμα ψήφου μελών. Η πρωτοβουλία για τη διάλυση ή τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνεται είτε από το Δ.Σ. είτε μετά από πρόταση του 1/5 των μελών. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. λαμβάνει αίτηση του 1/5 των μελών η οποία περιέχει και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού και οφείλει να συγκαλέσει την Γ.Σ. εντός ενός μηνός.

VIII) ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρον 27ον
Το Σωματείο διαλύεται:
α) Όταν αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση με απαρτία του 1/2 των μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και ψηφιζόντων.
β) Όταν τα μέλη γίνουν λιγότερα από δέκα. Και
γ) Όταν συντρέχουν οι λόγοι που ορίζει ο Αστικός Κώδικας και ο Νόμος.
Μετά τη διάλυση της Εταιρείας ακολουθεί εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 890/71 και 795/75.

IX) ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Άρθρον 28ον
Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα στην οποία αναγράφεται η επωνυμία αυτού «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» και το έτος ιδρύσεώς της 1987. Στο κέντρο θα έχει τα αρχικά «ΕΟΓΜΕ».

X) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρον 29ον
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Με την ιδρυτική πράξη του Σωματείου εκλέγεται από τα ιδρυτικά μέλη προσωρινή εξαμελής διοικούσα επιτροπή, η οποία μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την εγγραφή του Σωματείου στο Βιβλίο Σωματείων οφείλει να συγκαλέσει Συνέλευση των μελών για την ανάδειξη αιρετής διοικήσεως σύμφωνα με το Καταστατικό. Μετά την πάροδο της τετράμηνης προθεσμίας η θητεία της προσωρινής διοικήσεως θεωρείται ότι έχει λήξει και τα μέλη της θεωρούνται αυτοδικαίως έκπτωτα, οι δε ενέργειές της άκυρες.
Άρθρον 30ον
Κάθε ζήτημα που αφορά το Σωματείο και δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από το Δ.Σ. του Σωματείου το οποίο λαμβάνει υπόψη του το πνεύμα του Καταστατικού και τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.
Άρθρον 31ον
Το παρόν κωδικοποιημένον Καταστατικό αποτελούμενον από 31 άρθρα διαβάστηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Γεν. Συνέλευση του Σωματείου που έγινε στις 22/04/1996 σε αίθουσα του ξενοδοχείου Holiday Inn, αποτελεί δε τροποποίηση του καταστατικού που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3669/87 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό 15746/ 24 -12 -1987.