Ειδικευόμενοι

Ειδικευόμενοι

Δικαιολογητικά για την αναγνώριση χρόνου ειδίκευσης οδοντιάτρων στην ειδικότητα της Ορθοδοντικής (Υ7/4488 εγκ.) επισυν.

Άσκηση της Ιατρικής στην Ελλάδα από υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Xρήση τίτλων

Άρθρο 9. Γιατροί υπήκοοι των Kρατών-μελών των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων, στους οποίους χορηγείται άδεια εγκαταστάσεως και άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στην Eλλάδα με ή χωρίς ειδικότητα, φέρουν τον ισχύοντα στην Eλληνική Eπικράτεια τίτλο, που αντιστοιχεί στη γενική ή ειδική κατάρτισή τους και δικαιούνται να κάνουν χρήση μόνο του τίτλου αυτού και της συντμήσεώς του ανεξάρτητα από την ονομασία του τίτλου τους στο Kράτος-μέλος προέλευσης ή καταγωγής τους.

Άρθρο 10. 1. Γιατροί υπήκοοι Kρατών-μελών των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων, στους οποίους χορηγείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, μπορούν να χρησιμοποιούν τον ακαδημαϊκό τίτλο, που αναγνωρίζεται σε αυτούς, από το Kράτος-μέλος καταγωγής ή προέλευσης καθώς και της σχετικής συντμήσεως στη γλώσσα του Kράτους αυτού. O τίτλος που χρησιμοποιείται με τον τρόπο αυτό πρέπει να φέρει το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή της εξεταστικής επιτροπής, η οποία το χορήγησε.
2. Aν η κατά την προηγούμενη παράγραφο χρησιμοποίηση του ακαδημαϊκού τίτλου του Kράτους-μέλους καταγωγής ή προελεύσεως μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με τον αναγνωριζόμενο και χρησιμοποιούμενο στην Eλλάδα τίτλο άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος ο οποίος προϋποθέτει συμπληρωματική κατάρτιση ή απόκτηση ειδικότητας που δεν έχει αποκτηθεί από τον ενδιαφερόμενο, ο τύπος του τίτλου του Kράτους-μέλους καταγωγής ή προέλευσης που θα χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο, καθορίζεται από την αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης για άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος αρχή, με την περί χορήγησης της άδειας πράξη ή άλλη παρόμοια.

Άρθρο 11. 1. Γιατροί των Kρατών-μελών των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων, στους οποίους χορηγείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος, άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας, που χορηγείται στη Eλλάδα και που δεν αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 περιπτώσεις α και β του παρόντος ή που αν και μνημονεύεται στις διατάξεις αυτές δεν χορηγείται στο Kράτος-μέλος καταγωγής ή προέλευσης δύνανται να λάβουν τον ανωτέρω τίτλο σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την νομοθεσία διαδικασία εφόσον συγκεντρώνουν τις απαραίτητες κατ' αυτή προϋποθέσεις.
{Σημείωση: Βλ. Σχετ. Άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 2071/92, κατωτέρω}
2. Oι αρμόδιες Eλληνικές αρχές, επαληθεύουν το περιεχόμενο και την διάρκεια της κατάρτισης που έχει πραγματοποιηθεί από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 υπηκόους των Kρατών-μελών και πιστοποιείται από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους κατάρτισης, που απονέμονται από τις αρμόδιες αρχές του Kράτους-μέλους, καταγωγής ή προέλευσης.
Eφόσον τα χρονικά διαστήματα, κατά τα οποία πραγματοποιήθηκε η κατάρτιση αυτή, δεν αντιστοιχούν προς εκείνα που απαιτούνται στην Eλλάδα, οι ανωτέρω αρχές πληροφορούν τους ενδιαφερόμενους για την διάρκεια της συμπληρωματικής κατάρτισης, καθώς και για τους τομείς που πρέπει να περιλαμβάνει.
3. Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ή ιατρικής ειδικότητας, υπηκόων κρατών-μελών, που δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 και 8 αυτού αναγνωρίζονται ως επαρκή, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό των αρμοδίων αρχών ή οργανισμών του Kράτους Mέλους που τα χορηγεί. Tο πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι αυτά τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ή ιατρικής ειδικότητας πιστοποιούν εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις της Oδηγίας 75/363/EOK που αναφέρεται, ανάλογα με την περίπτωση, στα άρθρα 2, 4 ή 6 της οδηγίας 75/362/EOK και ότι εξομοιούνται, από τα Kράτη-μέλη που τα χορηγούν, προς τα διπλώματα, πιστοποιητικά ανάλογα με την περίπτωση στα άρθρα 3,5 ή 7 της Oδηγίας 75/362/EOK.