Αρχική arrow ► ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ arrow • Οργανισμός Λογαριασμού Υγείας του Σ.Ο.Ε.Λ.

31. Οργανισμός Λογαριασμού Υγείας του Σ.Ο.Ε.Λ.


Παρεχόμενη Περίθαλψη Σ.Ο.Ε.Λ.
Είναι η καθοριζόμενη από την § Α/1δ του άρθρου 5 του «Οργανισμού Λογαριασμού Υγείας του Σ.Ο.Ε.Λ.».

Προϋποθέσεις Περιθάλψεως
Για την κάλυψη δαπανών ορθοδοντικής περιθάλψεως απαιτείται προέγκριση της δαπάνης από την Ε.Λ.Υ.Κ.Ο. Για το λόγο αυτό, οι ασφαλισμένοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην Ε.Λ.Υ.Κ.Ο., πριν από την έναρξη των εργασιών, στην οποία αναφέρουν:
α. Το ονοματεπώνυμο του ασθενούς.
β. Τη συγγένεια (ίδιος, σύζυγος, τέκνο).
γ. Το έτος γεννήσεως.

Τα δικαιολογητικά που θα συνυποβάλλονται με την ως άνω αίτηση είναι τα εξής:
1. Γνωμάτευση του ιατρού, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την ορθοδοντική εργασία. Στη γνωμάτευση θα αναφέρονται:
• Τα στοιχεία του ασθενούς (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, ηλικία).
• Περιγραφή της ασθένειας.
• Χρόνος ενάρξεως & διάρκειας της θεραπείας.
• Συνολική αμοιβή.
2. Έγκριση της ως άνω γνωματεύσεως από τον Ελεγκτή - Οδοντίατρο.
3. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 με την οποία ο ασφαλισμένος θα βεβαιώνει την Ε.Λ.Υ.Κ.Ο.: «ότι αντίστοιχη χρηματική παροχή, δεν εισπράχθηκε, ούτε ότι υπάρχει δικαίωμα εισπράξεως από Ασφαλιστικό ή άλλο Οργανισμό».
Στη συνέχεια εγκρίνεται από την Ε.Λ.Υ.Κ.Ο. η έναρξη της ορθοδοντικής θεραπείας του ίδιου ή του προστατευόμενου ασθενούς.

Πληρωμές
Μετά το πέρας της θεραπείας ο ασφαλισμένος προσκομίζει στην Ε.Λ.Υ.Κ.Ο. τη βεβαίωση του θεράποντα ορθοδοντικού, με την οποία δηλώνεται ότι τελείωσε η ορθοδοντική θεραπεία. Το τέλος της θεραπείας βεβαιώνεται και από Ελεγκτή-Οδοντίατρο. Η βεβαίωση συνοδεύεται από Α.Π.Υ. στην οποία ο ορθοδοντικός αναγράφει την αρχικώς συμφωνηθείσα αμοιβή. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Ε.Λ.Υ.Κ.Ο. με αίτηση του ασφαλισμένου. Μετά την έγκριση υπό τους παρακάτω περιορισμούς καταβάλλεται στον ασφαλισμένο η συμμετοχή της, που είναι 70% για τους άμεσα ασφαλισμένους και 60% για τους έμμεσα. Σε περίπτωση που απαιτηθεί συμπληρωματική ορθοδοντική θεραπεία και η δαπάνη είναι μικρότερη των 180,00 €, η δαπάνη αυτή θα εγκρίνεται από την Ε.Λ.Υ.Κ.Ο., μετά από γνωμάτευση του θεράποντος ορθοδοντικού, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ως ανωτέρω.

Περιορισμοί
Δεν καλύπτονται από το «Λογαριασμό» ορθοδοντικές δαπάνες της πατρικής οικογένειας των ασφαλισμένων. Εάν ο ελεγκτής - οδοντίατρος διαπιστώσει ότι η θεραπεία άρχισε πριν την έγκρισή της από την Ε.Λ.Υ.Κ.Ο., τότε η Επιτροπή μπορεί να μην εγκρίνει τη δαπάνη.

 

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 30 Δεκέμβριος 2010