09. ΤΑΥΤΕΚΩ-Ε.Τ.Β.Α.

Η εξόφληση του δικαιουμένου ποσού πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, 50% στην αρχή της εργασίας και με το πέρας της εργασίας το υπόλοιπο 50%.

Δικαιολογητικά για την πληρωμή:
• Συμπλήρωση εντύπου ταμείου
• Γνωμάτευση θεράποντα Ορθοδοντικού
• Απόδειξη παροχής υπηρεσιών

Για μία γνάθο 800,00 €
Για δύο γνάθους 1.600,00 €